top of page

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.yamluje.pl. Sklep prowadzi Sylwia Ćwirko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yamaluje Sylwia Ćwirko z siedzibą w Warszawie, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa, NIP: 5262210971, REGON: 520427753. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej info@yamaluje.pl

 

 

Postanowienia ogólne

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

Przed kliknięciem „Dokonaj Zakupu”, w celu złożenia zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z tego serwisu internetowego lub składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację niniejszego Regulaminu. Nie należy składać zamówienia w przypadku braku akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, zatem przed złożeniem zamówienia należy się z nimi zapoznać.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Sylwia Ćwirko z siedzibą w Warszawie, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa, NIP: 5262210971, REGON: 520427753.

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator – Sylwia Ćwirko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Yamaluje Sylwia Ćwirko, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa, NIP: 5262210971.

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę Sprzedaży w ramach działalności Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z Platformy w celu dokonywania zakupu Towarów od Sprzedawców.

 

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.yamluje.,pl

 

Sprzedawca – oznacza Sylwię Ćwirko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Yamaluje Sylwia Ćwirko, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa, NIP: 5262210971.

 

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.


Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, poprzez Platformę pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, w imieniu którego działa FSI.

 

Platforma – oprogramowanie 1koszyk będące własnością FSi, umożliwiające Kupującym przede wszystkim dokonywanie zakupów przez dowolny, zintegrowany z Platformą kanał sprzedaży Sprzedawcy.

 

Konto – funkcja Platformy, dzięki której Kupujący, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, może skorzystać z wszystkich dostępnych dla niego w Platformie funkcji, w tym dokonywać zakupu Towarów.

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 

Warunki Sprzedaży i Realizacji Zamówienia

Sklep Internetowy yamaluje.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez oprogramowanie 1koszyk (zwane dalej Platformą) będące własnością FSi - FSi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Gdyńska 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219900, posiadająca NIP: 9451926796, REGON: 357238140, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, e-mail: info@fsi.pl, będąca administratorem Platformy, zawierająca w imieniu Sprzedawcy umowę z Kupującym.

 

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik musi zarejestrować się w Platformie, tj. założyć Konto. Konto Użytkownika zostaje stworzone automatycznie przy skutecznym złożeniu pierwszego zamówienia (zawarciu Umowy sprzedaży). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Dostęp do Konta Użytkownika możliwy będzie za pośrednictwem linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Kupującego po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Kupującego niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail, podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 

Użytkownik, zamieszczając dane w Platformie oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 

W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy zostaje zawarta między Kupującym a FSi, umowa o świadczenie usług w ramach Platformy, w tym o prowadzenie Konta, na czas nieokreślony, na zasadach określonych w Regulaminie. Prowadzenie konta na rzecz Kupującego ma charakter nieodpłatny.
 

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia przez Platformę chyba, że w Ofercie wskazano inaczej. Umowa sprzedaży dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

Płatności i dostawa

 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar. W przypadku wybrania przez Kupującego:

- przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez firmę FSi

realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta.

- tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy - realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie w 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

- w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

Wybranie płatności poprzez przelew tradycyjny oraz płatność gotówką za pobraniem jest możliwe po wcześniejszych ustaleniach i potwierdzeniu ze Sprzedawcą.

 

Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski 

Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu Klienta sposób.

Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Za dostawę Towarów, zamówionych w ramach Platformy, odpowiada Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, NIP 1132567365.
 

Koszt dostawy na terenie Polski ustalany jest w zależności od rodzaju wybranej dostawy i doręczyciela, a także w zależności od rodzaju, ilości i wagi zakupionych towarów oraz sposobu zapłaty. Aktualny cennik dostępny jest na stronie https://furgonetka.pl/kalkulator/.

Przewidywany czas dostawy jest uzależniony od rodzaju wybranej formy dostawy, przewoźnika itp., niezależnie od sklepu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez przewoźnika.

Firma Yamaluje Sylwia Ćwirko  jest podatnikiem VAT. W związku z tym wystawiane przez nas faktury są fakturami VAT. Ceny produktów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną doliczone do pełnej kwoty zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili. Jednakże zmiany (za wyjątkiem tych, o których mowa powyżej) nie będą mieć wpływu na zamówienia, w odniesieniu do których wysłaliśmy już potwierdzenie zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, co nie dotyczy umów już zawartych i będących w czasie realizacji.
 

 

Zwroty i Reklamacje​

Reklamacje   

Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne może przesłać powiadomienie o tym fakcie na adres Yamaluje Sylwia Ćwirko, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej: info@yamaluje.pl.

 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu lub wady towaru. Przykładowy Formularz reklamacji został umieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, na dres Yamaluje Sylwia Ćwirko, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa. Produkt zwracany przez Klienta, w związku z reklamacją, powinien być kompletny, powinien być użytkowany zgodnie z opisem produktu, nie powinien nosić śladów plam czy innych uszkodzeń itp. ​Zachowaj szczególną ostrożność, przeczytaj etykiety z informacjami o produkcie, ponieważ nie możemy przyjmować produktów do zwrotu lub wymiany, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie.

 

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

 

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

   

 

Zwroty – odstąpienie od umowy

 

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.

 

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy: Yamaluje Sylwia Ćwirko, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy info@yamaluje.pl. Oświadczenie można złożyć na Formularzu odstąpienia, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Warunkiem uznania zwrotu towaru przez sprzedawcę jest brak śladów użytkowania na produkcie. 

 

Zwrot należności za zwracany towar następuje do 5dni roboczych od otrzymania przez sprzedawcę zwracanego produktu wraz z fakturą. Kwota pomniejszona jest o koszt wysyłki zamówienia do zamawiającego. Koszt wysyłki za zwracany towar ponosi kupujący.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 

 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

 

Dane osobowe

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczyna swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z nim jesteśmy zobowiązani do poinformowania Pani/Pana o następujących faktach i uprawnieniach:

 

 • Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer konta w przypadku rozliczeń, adres korespondencyjny oraz,  jeżeli dotyczy - nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP.

 • Administratorem danych osobowych jest: Yamaluje Sylwia Ćwirko z siedzibą w Warszawie, ul. Ligustrowa 25, 03-995 Warszawa, NIP: 5262210971.

 • Dane osobowe są przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim.

 • Przetwarzając dane Użytkownika firma Yamaluje Sylwia Ćwirko stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje od momentu logowania w Platformie szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie Konta i dokonywania czynności poprzez Platformę.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: info@yamaluje.pl 

 • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Postanowienia końcowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w sklepie internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: info@yamaluje.pl

 

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

bottom of page